شرکت آنالیزی نانو مواد صبا
  • رعایت استاندارهای آنالیزی
  • دقت در آنالیزگیری هر آنالیز
  • سرعت در انجام هر آنالیز
  • پشتیبانی در ساعات کاری
  • قیمت: 1800000.0

  • دانلود فرم آنالیز

فرمت پاسخگویی

▪ فایل اکسل جهت رسم طیف نمونه (.csv)

▪ فایل خام دریافتی از نرم افزار مربوط به دستگاه (.sp)

▪ فایل ورد شامل جدول تعیین پیک های نمودار و تصویر طیف نمودار (.docx)

▪ فایل با فرمت DX جهت جستجو در کتابخانه ی BioRad (DX.)

نمونه نتیجه آنالیز

مقالات پیشنهادی

بخش مقالات، محلی است که مطالبی در زمینه شیمی و علوم مرتبط با آن به صورت مقاله منتشر می‌شود. این بخش می‌تواند برای افزایش دانش و آگاهی عمومی در زمینه شیمی، همچنین بهبود روند تحقیقات و توسعه در این حوزه مفید باشد.